Arbo

Arbeidsomstandighedenbeleid
Arbeidsomstandigheden van werknemers zijn vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbobeleidsregels. Veel vooral kleinere bedrijven zijn niet echt met arbeidsomstandigheden bezig. Het kost teveel tijd, men is er niet echt in thuis en er is genoeg ander werk.Toch wordt iedereen geacht de wet te kennen en de Arbeidsinspectie die controleert of de Arbowetgeving wordt nageleefd kent weinig pardon.
Het probleem bij de kleinere bedrijven is dat de directeur/eigenaar het er even bij doet. Hij gaat er mee aan de slag als het moet, als hij met zaken wordt geconfronteerd die geen uitstel meer kunnen velen. Een arbobeleid is er vaak niet, daardoor loopt men regelmatig achter de feiten aan. SENTON kan helpen structuur aan te brengen in de arbozorg. Dan heeft u de zaken op orde en wordt u niet verrast door allerlei spoedeisende zaken of de arbeidsinspectie en u bent veel minder tijd kwijt. Goed arbobeleid verkleint de arbeidsrisico’s, en verhoogt de kwaliteit van de productie omdat een werknemer die zich veilig en confortabel voelt beter presteert.

Zelfstandigen en de Arbowet
In principe is de arbowet bedoeld voor bedrijven waar mensen werken in een bepaalde gezagsverhouding. Bij zelfstandigen zonder personeel (ZZP-er) is daar geen sprake van. Toch zijn er een aantal regels van de Arbowet waaraan ook zelfstandigen zich moeten houden. Ook moet een ZZP-er een risico-inventarisatie uitvoeren en een plan van aanpak hebben om die risico’s het hoofd te bieden.

Arbo en de bouw
In de bouw zijn door de aard van het werk de risico’s op ongevallen groter dan in andere sectoren. Daarom moeten bouwwerken van bepaalde omvang aangemeld worden bij de Arbeidsinspectie. Steeds meer aannemers kiezen voor VCA (VGM Checklist Aannemers) om de risico’s op ongevallen te verlagen. Door te kiezen voor VCA wordt er ook struktuur aangebracht in een aantal arboverplichtingen. U kunt natuurlijk ook een arbosyteem opzetten zonder VCA-certificering. SENTON adviseert u graag.

Arbo en opdrachtgevers
Ook degene die opdracht geeft tot bouwen moet aan een aantal arboverplichtingen voldoen. Hij kan deze delegeren maar blijft wel verantwoordelijk. Als er bijvoorbeeld op een bouwplaats geen V&G-plan uitvoeringsfase is krijgt meestal de aannemer en de opdrachtgever een boete. Laat u door SENTON informeren

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Als u volgens de arbowet verantwoordelijk bent voor bepaalde zaken heeft u een rechtsplicht. Als die rechtsplicht niet wordt nageleefd kunt u aansprakelijk gesteld worden (aangesproken worden) en bestuursrechtelijk, civielrechtelijk of strafrechtelijk worden vervolgd. Er is een trend gaande waarbij steeds meer personen of partijen via het civiel recht hun gelijk willen halen en de geleden schade vergoed willen hebben. Als u in dat geval niet kunt aantonen dat u op het gebied van arbo en veiligheid aan uw verplichtingen heeft voldaan staat u bij een rechtzaak niet sterk en heeft dit gevolgen voor de hoogte van de schadevergoeding.

Belangrijkste arbowijzigingen per januari 2007

 • De Arbowet
  Een aantal bepalingen over medezeggenschap en informatieverstrekking is aangepast. Verzuimbeleid is uit de Arbowet.
 • Het Arbobesluit
  Onderwerpen worden meer in grote lijnen behandeld. Een aantal concrete bepalingen zijn verdwenen en enkele beleidsregels zijn overgeheveld naar het Arbobesluit.
 • De Arbobeleidsregels
  Deze verdwijnen op termijn na een overgangsperiode van maximaal drie jaar en onmiddelijk als er een goedgekeurde Arbocatalogus van kracht is voor een sector.
 • De Arbocatalogus
  Per sector door werkgevers en werknemers op te stellen. Vervangt de Arbobeleidsregels.
 • Wetshandhaving
  Meer vrijheden voor bedrijven maar de maximale boetes worden verdubbeld.