RI&E

Risicoinventarisatie en -evaluatie
De Arbowet verplicht elke werkgever om een risicoinventarisatie uit te voeren, deze te evalueren en met een plan van aanpak te komen om de geinventariseerde risico's te beheersen. 

Arbodienst
De rol van de Arbodiensten is sinds de wijziging in de Arbowet van juli 2005 onder druk van de Europese regelgeving steeds verder teruggedrongen. Sinds januari 2007 hoeven bedrijven tot maximaal 25 werknemers de RI&E zelfs niet meer te laten toetsen door een arbodienst. Voorwaarde is dat u gebruik maakt van een branchegericht RI&E-instrument.
Senton kan de risicoinventarisatie evenals de evaluatie snel en efficient voor u uitvoeren. Het scheelt u veel tijd en Euro's in vergelijking met een Arbodienst.

VCA en RI&E
Het VCA-certificaat is gericht op het beheersen van risico's voor veiligheid, gezondheid en milieu. Bij de risicoinventarisatie komen deze risico's boven tafel. Het is dus niet verwonderlijk dat u voor alle risicovolle functies een geldige RI&E moet hebben om in aanmerking te kunnen komen voor het VCA-certificaat. Deze RI&E mag niet ouder zijn dan drie jaar.

Veiligheidsplannen
Opdrachtgevers in de bouw eisen steeds meer dat aannemers een veiligheidsplan indienen waarmee ze aangeven wat de risico's zijn van een bouwproject en hoe ze deze risico's gaan beheersen.
Ook gemeentes vragen steeds vaker naar een bouwveiligheidsplan waarin vermeld moet staan wat de risico's en beheersmaatregelen zijn voor gebruikers van de openbare ruimten, naburige bouwwerken, weggebruikers en aangrenzende terreinen.
SENTON kan op basis van zijn ervaring met risicoinventarisaties snel een projectveiligheidsplan of een bouwveiligheidsplan voor u maken.